Bestyrelsen

Organisation:


Holbæk Håndboldklub består af en bestyrelse, som er folkevalgt på den årlige generalforsamling. I øjeblikket består bestyrelsen af fem personer med hver deres ansvarsområde.

Under bestyrelsen er der nedsat en række udvalg, der varetager en lang række af de mange opgaver, som skal løses i en driftig og ambitiøs håndboldklub.Generalforsamlingen:


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 15. juni.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og allerede indkomne forslag skal finde sted med tre ugers varsel ved annoncering i dagspressen og/eller via opslag på foreningens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremgår disse forslag på foreningens hjemmeside sådan, at materialet er fremlagt en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i en måned før generalforsamlingens afholdelse og som ikke er i kontingentrestance 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret for medlemmer der ikke er fyldt 16 år kan kun udøves af en af medlemmets forælder.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ingen har mere end en stemme.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Bestyrelsen
File
Henrik Andersen
Formand
20 31 19 49
File
Jan Lundgren
Næstformand
93 98 20 01
File
Christa La Cour Kristensen
Kasserer
29 70 07 83
File
Claus D. Hansen
Bestyrelsesmedlem
29 99 37 58
File
Eva Roer
Bestyrelsesmedlem
28 25 75 85