Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningen Holbæk Håndboldklub er stiftet den 23. september 1940 og har hjemsted i Holbæk Kommune. Foreningen er tilsluttet specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og DGI og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3. Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

§ 4. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer eller efter foreningens aktuelle anvisning på foreningens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel senest til udgangen af en kontingentperiode.
I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
Spillercertifikater udleveres ikke før det økonomiske mellemværende er udlignet.

§ 6. Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform skal fremgå af foreningens hjemmeside.
Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af foreningen.

§ 7. Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Såfremt, der efter rykkerprocedure, er restance udover 2 måneder kan det medføre automatisk udmeldelse, jfr. § 5 og § 6, hvorefter der er pligt til omgående at tilbagelevere tøj mv., der måtte være stillet til rådighed.

§ 8. Udelukkelse og eksklusion
Bestyrelsen kan udelukke et medlem midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 15. juni.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og allerede indkomne forslag skal finde sted med tre ugers varsel ved annoncering i dagspressen og/eller via opslag på foreningens hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremgår disse forslag på foreningens hjemmeside sådan, at materialet er fremlagt en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i en måned før generalforsamlingens afholdelse og som ikke er i kontingentrestance 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret for medlemmer der ikke er fyldt 16 år kan kun udøves af en af medlemmets forælder.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ingen har mere end en stemme.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand (i lige år)
6. Valg af næstformand (i ulige år)
7. Valg af kasserer (i ulige år)
8. Valg af yderligere 2 medlemmer, som måtte være på valg
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

§ 11. Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal endvidere indkaldes, når mindst ti af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest tre uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsesform, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. Kortere indkaldelse kan anvendes, såfremt indkaldelse er sket via foreningens hjemmeside og fremsendelse af mails via foreningens hjemmeside og såfremt ingen ved afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling har indvendinger imod lovligheden af indkaldelsen.

§ 13. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Alle nedsatte udvalg refererer direkte til et medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ansætte/tilknytte personer til udvalgte opgaver/poster.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere to medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og et medlem er på valg i lige år, medens næstformanden, kassereren og det sidste medlem er på valg i ulige år.
Afstemning foregår ved simpelt flertal.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. § 9.

§ 14. Regnskab
Foreningens regnskabsår er perioden 1. maj til 30. april. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 15. Regnskabsmæssig assistance/revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet. Formen er regnskabsmæssig assistance og regnskabet skal forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse bogholderi, bilag, regnskab og behold
ninger. Generelforsamlingen kan beslutte, at der skal ske egentlig revision med revisionspåtegning af ekstern revisor, hvorefter dette sker fremadrettet indtil anden beslutning på generalforsamlingen foreligger.

§ 16. Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Andre medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer kan ikke alene eller i forening tegne herunder indgå aftaler på foreningens vegne.
Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000 kræves endvidere underskrift af formand og næstformand eller kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 200.000 godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18. Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler og ejendele overdrages til foreningens hjemstedskommune med henblik på genetablering af en lignende forening i op til fem år og derefter tilfalder midler og ejendele Sjællands Håndboldforbund, eller det forbund, det måtte træde i stedet herfor.

Således vedtaget på afholdt generalforsamling, den 21. juni 2010
Bestyrelsen